AKTUALNOŚCI

Blokada konta przedsiębiorcy w ramach STIR

Opublikowano: 27 kwietnia 2018

Analiza danych przekazywanych do STIR przez banki i SKOK-i pozwoli ocenić ryzyko wykorzystywania sektora bankowego do wyłudzeń skarbowych.

 

Konta przedsiębiorców podejrzewanych o nadużycia będą mogły być blokowane na okres do 72 godzin, z możliwością przedłużenia blokady do 3 miesięcy. Przepisy te wejdą w życie 30 kwietnia 2018 r.

 

Blokada konta może dotyczyć osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną. Stosowanie tego środka zostało wyłączone w przypadku rachunków prywatnych.

 

Szef KAS będzie mógł zarządzić blokadę w formie postanowienia. Blokada będzie mogła być zastosowana na okres nie dłuższy niż 72 godziny.

 

Szef KAS będzie przekazywać do banku lub SKOK-u żądanie blokady konta, a właściwemu urzędowi skarbowemu, urzędowi celno-skarbowemu oraz prokuratorowi – zawiadomienie o blokadzie. Bank lub SKOK będzie zobowiązany niezwłocznie zablokować możliwość dysponowania i korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku.

 

Blokada będzie mogła być przedłużona na oznaczony czas, nie dłuższy niż 3 miesiące. Takie rozwiązanie będzie dozwolone, jeżeli zajdzie uzasadniona obawa, że podmiot nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności za cudze podatki, przekraczających równowartość 10.000 euro.

 

Podmiot, którego konto zostanie zablokowane, będzie mógł zwrócić się do Szefa KAS o zgodę na pobranie środków na bieżące pensje wypłacane na podstawie umów o pracę zawartych co najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady wraz z należnymi od nich zaliczkami na podatek dochodowy i składkami na ubezpieczenia społeczne. Podmiot będzie mógł ponadto ubiegać się o zgodę na wypłatę środków na zasądzone alimenty oraz renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania.

 

Środki z zablokowanego konta mogą być również przeznaczone na spłatę zobowiązań podatkowych i celnych. Posiadacz rachunku będzie mógł złożyć wniosek o pokrycie zobowiązań podatkowych lub należności celnych przed terminem ich płatności. Szef KAS będzie miał również prawo zwolnić środki z zablokowanego konta – na wniosek podmiotu w wyjątkowych sytuacjach lub z urzędu.