OFERTA

TWORZYMY ROZWIĄZANIA Z MYŚLĄ O PAŃSTWA POTRZEBACH

Polityka Biura Rachunkowego KOMPENDIUM sprowadza się do świadczenia usług w sposób przyjazny dla Klienta i w Jego najlepszym interesie, zachowania tajemnicy i przestrzegania zasad etyki zawodu księgowego. Działalność objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi obejmują zapisy wszystkich operacji gospodarczych dając pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Umożliwiają przeprowadzenie szczegółowej analizy i kontroli majątku trwałego i obrotowego, stanu należności, zobowiązań i zapasów, kapitałów własnych i obcych, przepływu środków pieniężnych,  wyników z poszczególnych rodzajów działalności.

 

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona w oparciu o przepisy podatkowe służy do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej w podziale na przychody ze sprzedaży i pozostałe przychody, zakupy towarów lub materiałów i koszty ich nabycia, koszty wynagrodzeń  oraz inne wydatki, zapisywane w systemie księgowości pojedynczej wyłącznie do celów podatkowych.

 

Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i ZUS

Obsługa płacowa i kadrowa obejmuje przede wszystkim prowadzenie teczek pracowniczych, sporządzanie list płac,  prowadzenie kartotek wynagrodzeń, sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłków, dokonywanie zgłoszeń, aktualizacji i wyrejestrowań pracowników z ZUS, obliczanie zaliczek podatku PIT i składek ZUS oraz sporządzanie w tym zakresie stosownych deklaracji.

 

Opracowywanie polityki rachunkowości

Polityka rachunkowości pozwala na indywidualne dostosowanie niektórych przepisów ustawy o rachunkowości do potrzeb przedsiębiorstwa. Formalny obowiązek stworzenia takiej dokumentacji w formie pisemnej i jej późniejszej aktualizacji spoczywa na kierowniku jednostki. Z obowiązku tego nie zwalnia fakt powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu.

 

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe jest uporządkowanym przedstawieniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, którego podstawowym celem jest dostarczanie informacji o wynikach działalności, stanie i przepływach środków pieniężnych oraz majątku firmy i źródeł jego finansowania. Sporządzane obligatoryjnie lub dla  potrzeb przedsiębiorstwa , kredytodawców, leasingodawców, inwestorów, kontrahentów.

 

Składanie w imieniu podatnika deklaracji do US, ZUS, PFRON, GUS, NBP

W ramach świadczonych usług i udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa wszystkie deklaracje do US i ZUS składamy drogą elektroniczną za pomocą kwalifikowanego podpisu.  Obowiązki sprawozdawcze do GUS i NBP realizujemy przez stworzone w tym celu portale.

 

Pomoc przy uruchomieniu, przekształceniu i likwidacji przedsiębiorstwa

Naszym Klientom oferujemy pomoc przy uruchomieniu, przekształceniu i likwidacji przedsiębiorstwa oraz wyborze optymalnej formy prawnej i podatkowej. Przygotowujemy zgłoszenia, wnioski i dokumenty rejestrowe, aktualizujące i wyrejestrowujące do KRS, CEIDG, ZUS, GUS, US.

 

Porządkowanie nieprawidłowości i zaległości  podatkowo – księgowych

Jesteśmy otwarci na pomoc w uporządkowaniu ewentualnych nieprawidłowości lub zaległości w księgach rachunkowych i podatkowych Klienta.   Zapewniamy wsparcie w trakcie kontroli US i ZUS.